اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده ریاضی دانشجو فرزانه فردوسی