اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی برق دانشجو منصور چروند