اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی برق دانشجو امیر حسین قیصری