اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشجو اسد علی پور