اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی علی محمد عباسی