اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده ریاضی دانشجو کریم یار