اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشجو سید محمد جواد عوض پور