اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی دانشجو سمیه صفدریان