فراخوان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس برای جذب علاقه مندان برای انجام پژوهشهای کاربردی