حمایت از پایان نامه با موضوع سنجش اثربخشی دوره های آموزشی