هشتمین دوره مسابقات بین المللی و هوش مصنوعی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر