پوستر و فراخوان دومین همایش ابن هیثم و نور-دانشگاه شهید باهنر کرمان