حضور هیات مدیره شرکت برق منطقه ای فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

هیات مدیره شرکت برق منطقه ای فارس جهت آشنایی با امکانات و توانمندی های علمی دانشگاه صنعتی شیراز و همچنین بررسی راهکارهای ارتباط موثر دانشگاه و صنعت برق استان، در این دانشگاه حضور یافتند. در جلسه ای که با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه برگزار شد، دکتر محمد مهدی علویان مهر ریاست دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به مدیرعامل برق منطقه ای و هیات همراه توانمندی های علمی دانشگاه، افتخارات و تاریخچه دانشگاه را تشریح نمودند. دکتر محسن گیتی زاده عضو هیات علمی دانشکده برق و ریاست مرکز تحقیقات قدرت در دانشگاه نیز ضمن معرفی مرکز مذکور، مطالبی در خصوص نحوه همکاری با صنایع برق استان ارائه کردند. مهندس کریمی مدیرعامل برق منطقه ای فارس ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه صنعتی شیراز، ارتباط مناسب و موثر دانشگاه و صنعت را کلید توسعه صنایع مختلف عنوان کردند و در ادامه در خصوص نحوه همکاری با دانشگاه مطالبی مطرح نمودند.

سایر اعضای هیات مدیره شرکت برق منطقه ای فارس و هیات رییسه دانشگاه نیز در مورد بهبود ارتباط دانشگاه با صنایع برق استان مطالبی مطرح نمودند.