حضور مدیر کل دفتر نوآوری و کسب وکار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه

مدیر کل دفتر نوآوری و کسب وکار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر زند حسامی،  جهت بازدید از امکانات دانشگاه در خصوص راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافتند، دیگر برنامه های ایشان دیدار با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و بازدید از امکانات آزمایشگاهی و علمی دانشگاه بود.