اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک دانشجو طیبه بید برگ