اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشجو علی نبی نژاد