اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشکده مهندسی برق دانشجو حسین قاسمی