اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک دانشجو محمد جواد سلطان زاده