اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک دانشجو ثریا زنگنه زاده