اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی دانشجو معین الدین طالب زاده