آئین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان