عدم اجرای برنامه های درسی و رشته های تحصیلی تحت عناوین MBA و DBA