کسب گواهی مقاله برتر

مقاله جناب آقای دکتر امیرحسین نیک سرشت  هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هواضا گروه حرارت و سیالات با عنوان مطالعه عددی عملکرد هیدرودینامیکی ستون آب نوسانی دارای دو محفظه و مقایسه با نمونه تک محفظه در ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک مورخ  ۸ و۹ اسفندماه در دانشگاه شیراز ، به عنوان مقاله برتر انتخاب گردید.