دکتر باقری در جلسه هیات امنا دانشگاه صنعتی شیراز"اولویت دانشگاه صنعتی شیراز توجه به مهارت افزایی و دانش آموختگان کارآفرین باشد"

دکتر باقری در جلسه هیات امنا دانشگاه صنعتی شیراز:

اولویت دانشگاه صنعتی شیراز توجه به مهارت افزایی و دانش آموختگان کارآفرین باشد.

دور دوم هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و سایر موسسات عضو( دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دانشگاه فسا و مجتمع آموزشی لامرد) با حضور دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه همراه با دکتر نصیری قیداری رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه و روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عضو و دیگر اعضای هیات امنا در روز چهار شنبه پانزدهم اسفند ماه در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید.

در ابتدای این نشست فعالیتهای چند سال اخیر دانشگاه های عضو هیات امنا توسط روسای مربوطه ارائه شد.

در ادامه آقای دکتر باقری رییس مرکز هیات های امنا مطالبی در خصوص برنامه های وزارت علوم در راستای توجه به مهارت افزایی فارغ دانش آموختگان دانشگاه ارائه نمودند. همچنین پاسخ به رفع نیازهای جامعه و صنایع کشور با یجاد ارتباطات گسترده تر بین دانشگاه و صنعت و تشکیل هسته های علمی بر روی موضوع های تخصصی خاص از توصیه های ایشان به دانشگاه های استان فارس بود. بکار گیری تجربه افراد متخصص در صنعت با حضور موثر در دانشگاه و ایجاد هسته های کارآفرینی بر اساس اولویت بندی نیازمندی های اصلی صنایع از جمله راه حلهای مناسب برای دستیابی به این اهداف، از جمله توصیه های ایشان بود.

رییس مرکز هیات های امنا همچنین عنوان کردند برنامه ریزی برای ماموریت گرا کردن دانشگاه های استان در حوزه های موضوعی خاص متناسب با نیازهای منطقه و استان لازم است در اولویت قرار داده شود.

اعضای هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات وابسته:

اعضای حقوقی: دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا، دکتر محمد مهدی علویان مهر رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز و دبیر هیات امنا، دکتر عبدالرضا باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا، دکتر سعدا... نصیری قیداری رئیس محترم کمیسون دائمی هیات امنای دانشگاه ها، دکتر انوشیروان غفاری پور رئیس محترم دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر محسن اژدری رئیس محترم دانشگاه فسا، دکتر عبدالحسین حقانی رئیس محترم مرکز آموزش عالی لامرد

اعضای حقیقی: آقایان دکتر حاجی پور، دکتر تاجگردون، دکتر ظهیر امامی، مهندس اسکندر پور، دکتر دهقانی و دکتر مقدسی

دکترشهاب کسکه معاون محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه و خانم قدسیه عاطفی مشاور محترم رئیس دانشگاه صنعتی در امور بودجه نیز در این جلسه حضور داشتند.