اعلام زمان برگزاری اولین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی و فرهنگی و هنری دانشجویی دانشگاه سبز