امکان عضویت رایگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز در سازمان بین المللی دانشگاهیان