برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه صنعتی شیراز