حضور مسئولین دانشگاه صنعتی شیراز در جمع دانشجویان به مناسبت هفته خوابگاه ها

در چهارمین روز از هفته خوابگاهها (سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۸ ) رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز به همراه معاون دانشجویی- فرهنگی و مدیران دانشجویی و فرهنگی از سلف سرویس و خوابگاه های دانشجویی بازدید نمودند.

دانشجویان ضمن ابراز خرسندی از حضور مسئولین، در نشستی صمیمانه در محل سلف سرویس به گفت وگو در خصوص مسائل و مشکلات صنفی، رفاهی و آموزشی خود پرداختند. ریاست محترم دانشگاه ضمن استقبال از پیشنهادها و نقطه نظرات دانشجویان از مسئولین مربوطه خواستار پیگیری موارد مطرح شده از سوی دانشجویان شدند. در بخش پایانی این دیدار بازدید از خوابگاه دانشجویان نیز صورت پذیرفت که ضمن دیدار با دانشجویان ساکن خوابگاه، امکانات و شرایط موجود بررسی شد.