نشست تخصصی بررسی سیل در دانشگاه صنعتی شیراز

به همت انجمن علمی گروه عمران و محیط زیست و دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، نشست تخصصی بررسی سیل در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. مهمان ویژه این نشست پرفسور میرفندرسک از دانشگاه گریفس استرالیا بودند. ایشان همچنین سرپرست تیم مدیریت سوانح شهر Gold Cost استرالیا نیز هستند.

در ادامه مدعوین و برگزار کنندگان در خصوص مرتبط با این نشست مطالب علمی خود را بین کردند