ارتقاء جناب آقای دکتر امیرحسین تقوایی

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، آقای دکتر امیرحسین تقوایی عضو  محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.