ارتقاء جناب آقای دکتر جمشید آقایی

براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، آقای دکتر جمشید آقائی عضو  محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ، به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.