سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد

سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد.