اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی، دانشجو الهه یوسفی