اطلاعیه در خصوص تکمیل ظرفیت مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشکده برق