اطلاعیه در خصوص مصاحبه بدون آزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شیراز- سال ۱۳۹۸