رتبه دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاهی شانگهای

بر اساس اعلام نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان موسوم به شانگهای، داشگاه صنعتی شیراز در موضوع مهندسی برق و الکترونیک به همراه دانشگاه های شیراز، تربیت مدرس تهران، کاشان، صنعتی اصفهان، علم وصنعت ایران، و فردوسی مشهد در جایگاه ۵۰۰-۴۰۱ دربین دانشگاه های جهان و رتبه ۶ در بین دانشگاه های ایران  قرار گرفت.