انتخاب گرایش دانشجویان کارشناسی برق ورودی ۱۳۹۶

انتخاب گرایش دانشجویان کارشناسی مهندسی برق ورودی ۹۶ از تاریخ ۹۸/۰۴/۲۱ الی ۹۸/۰۴/۳۱ در سامانه گلستان انجام می شود.

لازم به ذکر است این بازه زمانی قابل تمدید نمی باشد.

 

 

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک