" اطلاعیه تکمیل فرم گزینش صلاحیت عمومی داوطلبان دکتری و کارشنای ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز"

" اطلاعیه تکمیل فرم گزینش صلاحیت عمومی داوطلبان دکتری و کارشنای ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز" 

اطلاعیه ۱

اطلاعیه ۲