حضور رئیس دانشگاه خصوصی عراق در دانشگاه صنعتی شیراز

 

دکتر عبدالهادی الحسانی، رئیس دانشگاه خصوصی عراق جهت بازدید از امکانات و آشنایی با توانمندی های علمی و آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شیراز، در این دانشگاه حضور یافتند. ایشان پس از بازدید از واحدهای مختلف دانشگاه جهت پی گیری مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین دو دانشگاه در کشور عراق و بررسی راهکارهای همکاری بین دو دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه حضور یافتند.

در این نشست دکتر علویان مهر ضمن خوشامدگویی به ایشان به تشریح توانمندی های دانشگاه صنعتی شیراز و جایگاه علمی این دانشگاه در کشور و جهان پرداختند. در ادامه در خصوص نحوه ارتباطات و تعاملات علمی و تبادل استاد و دانشجو مباحثی بیان شد.