انتصاب دکتر کامران کاظمی به سمت رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، آقای دکتر کامران کاظمی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، به سمت رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب گردید. ریاست گروه مخابرات و ریاست دانشکده مهندسی برق و الکترونیک از جمله سوابق اجرایی ایشان می باشد.

شایان ذکر است پیش از این، مسئولیت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه به عهده دکتر اکبر رهیده بود.