اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،صالح آقاجانی، دانشکده شیمی