اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،ساناز حق گو، دانشکده شیمی