اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،حمیدرضا زارعی ، دانشکده شیمی