اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد،محمد فرخیان ، دانشکده فیزیک