اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، نرگس بیگی ، دانشکده شیمی