اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، نیلوف رستگارپناه ، دانشکده شیمی