اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، رضا میرمحمدولی ، دانشکده شیمی