اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، میثم اژدری ، دانشکده برق