اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، یونس علی نژاد ، دانشکده برق