اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، سحر عبدی تازه آبادی ، دانشکده برق